Tagalog

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-767-4411 (TTY: 711).

Rising Above Addiction | Christopher's Story

Christopher says although he knew he was abusing alcohol, he didn't realize what it fully meant until his drinking caused him to have nausea and the ... Read More

Call 800-767-4411 or go to rogersbh.org to request a free screening.