Tagalog

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-767-4411 (TTY: 711).

What patients are saying

“The staff was definitely sensitive to all my needs and also my privacy. Very thankful. They are all very trustworthy and I am grateful in ... Read More

Call 800-767-4411 or go to rogersbh.org to request a free screening.