Tagalog

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-767-4411 (TTY: 711).

Rising Above Addiction: Adrienne's Story

Growing up in a Chicago suburb, Adrienne was close with her tight-knit family, did well in school, and was a member of the pompom squad. At 14, she ... Leer más

Call 800-767-4411 or go to rogersbh.org to request a free screening.