Հայերեն

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-800-767-4411 (TTY (հեռատիպ)՝ 711):

Paul shares his story of finding treatment for his eating disorder

Call 800-767-4411 or go to rogersbh.org to request a free screening.