Հայերեն

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-800-767-4411 (TTY (հեռատիպ)՝ 711):

Treating co-occurring anxiety, mood, and OCD for patients with Autism Spectrum Disorder

Call 800-767-4411 or go to rogersbh.org to request a free screening.